Pla bondye

© 1995 Jin Hiatt.

Pla bondye eksplike nan yon vèsè.

Paske Bondye sitèlman renmen lezèn Li bay sèl pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li pap pedi lavi yo. Okontré ya gen lavi ki pap janm fini an. Jan 3:16.

Paj lò a di: kèkeswa moun ou ye a oubye sa ou te fè, Bondye renmen ou! Li nan syèl la kounyeya ap pare yon plas pou ki gen lari l fèt ak lò, pa gen peche, pa gen kriye, pa gen grangou, pa gen maladi, pa gen lamò, sèl bagay ki geyen se kè kontan pou tout tan avèk Li.

Li di, ”Mwen pral prepare yon las pou ou… kote m a ye, se la n a ye tou”. (Jan 14:2-3) Bondye lanmou! (1 Jan 4:8) Lamou Bondye se pou timoun ak granmoun tout laj ak tout koulè!

Advertisements